Zmiany w obowiązkach VAT dla dostawców usług płatniczych

Zmiany w warunkach otrzymania zwrotu VAT w terminie 15 dni – SLIM VAT 3
20 czerwca 2023
Dochody z nieujawnionych źródeł: Perspektywa księgowego i odpowiedzialność urzędnika kontrolującego
20 czerwca 2023

18 maja 2023 roku Prezydent podpisał ustawę z 14 kwietnia 2023 roku dotyczącą zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą istotne zmiany w zakresie VAT dla dostawców usług płatniczych.

Celem przedstawionej ustawy jest wdrożenie do polskiego systemu prawnego dyrektywy Rady (UE) 2020/284 z 18 lutego 2020 roku, która wprowadza pewne wymogi dla dostawców usług płatniczych w zmienionej dyrektywie 2006/112/WE. Środki przewidziane w implementowanej dyrektywie mają na celu rozwiązanie problemu oszustw związanych z VAT w sektorze e-commerce. Nowe regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2024 roku. Jakie nowe obowiązki będą na nich ciążyć? Zasadniczo, zmiany w ustawie VAT dotyczą dodania nowego rozdziału 2a pt. „Ogólne obowiązki dostawców usług płatniczych” w dziale XI. Poniżej przedstawiamy kluczowe zmiany.

Jakie nowe obowiązki VAT zostaną nałożone na dostawców usług płatniczych od 1 stycznia 2024 roku?

Zgodnie z przepisami, które wejdą w życie w przyszłym roku, dostawcy usług płatniczych będą mieli następujące obowiązki:

  • Obowiązek prowadzenia ewidencji odbiorców płatności i płatności transgranicznych dotyczących świadczonych usług płatniczych, jeżeli w ciągu kwartału dostawca usług płatniczych wykonuje usługi płatnicze, które odpowiadają ponad 25 płatnościom transgranicznym na rzecz tego samego odbiorcy płatności.
  • Obowiązek prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej, za każdy kwartał.
  • Obowiązek przechowywania ewidencji przez okres 3 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym miała miejsce płatność.
  • Obowiązek udostępniania ewidencji państwu członkowskiemu, w którym dostawca usług płatniczych jest zarejestrowany, a w przypadku, gdy dostawca usług płatniczych świadczy usługi płatnicze w innym państwie członkowskim niż państwo członkowskie pochodzenia, również państwu członkowskiemu przyjmującemu oraz Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w przypadku dostawców usług płatniczych, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem członkowskim pochodzenia lub państwem członkowskim przyjmującym.

Komentarze są wyłączone.